VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri využití/nákupe služieb na www.lipirea.sk, kde prevádzkovateľom Lipirea s.r.o., Zátôňska 85, Malinovo, 900 45, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., Oddiel: Sro, Vložka č.: 150492/B, IČO: 53570758, DIČ:2121415736. Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej zmluvy medzi predávajúcim/poskytovateľom na jednej strane a kupujúcim/záujemcom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby, prednášky, kurzy a poradenstvo v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu a služby s tým spojené. Klient má záujem o poskytnutie služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

Zmluvné strany vstupujú do zmluvného vzťahu, ktorý sa týka:

 • poskytovania kurzov, prednášok a poradenstva,
 • predaja pomôcok
 • služieb s tým súvisiacich

Všeobecné obchodné podmienky, ako aj práva a povinnosti vzniknuté na ich základe alebo v súvislosti s nimi, sa riadia slovenským právom, konkrétne Obchodným zákonníkom. VOP nadobúdajú platnosť 11.3.2021. Týmto dňom sa rušia predchádzajúce VOP.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ/poskytovateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci/spotrebiteľ (záujemca, zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci/podnikateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

Charakteristika vzdelávacej služby

Vzdelávacou službou sa rozumie kurz, prednáška či poradenstvo v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Cieľom je poskytnúť klientovi praktické porozumenie vybranej témy.

 • Pokiaľ nie je uvedené inak, kurzy, prednášky a poradenstvo prebiehajú online.
 • Kurzy, prednášky a poradenstvo prebiehajú pod vedením lektora Dodávateľa.
 • Je v záujme Objednávateľa informovať Dodávateľa o zmenách zdravotného stavu a ak to situácia vyžaduje, kurzu, prednášky či poradenstva sa nezúčastniť.
 • Kurzy, prednášky a poradenstvo prebiehajú vo vopred stanovený čas, s ktorým je Objednávateľ oboznámený pred odoslaním Objednávky.
 • Neohlásenou neúčasťou na kurze alebo hodine nevzniká Objednávateľovi žiaden nárok na vrátenie poplatkov alebo náhradu hodiny.
 • Pri nahlásení neúčasti na kurze alebo hodine z dôvodu zdravotných problémov má Objednávateľ právo informovať sa o možnosti náhrady. Objednávateľ žiadosť posúdi a ak to bude možné, poskytne náhradu alebo vrátenie peňazí. Na posúdenie má vplyv najmä obsadenosť kapacít Dodávateľa. 

Predaj pomôcok

Tehotenské potreby, pomôcky na dojčenie a pomôcky zakúpene prostredníctvom webovej stránky Dodávateľa môže Objednávateľ vrátiť do 7 dní od ich prebratia. Z hygienických dôvodov má Objednávateľ možnosť vrátiť iba nepoužívaný tovar v neporušenom originálnom balení. Pokiaľ nie je možné zaručiť neporušenosť balenia a nepoužívanie tovaru, Dodávateľ má právo tovar neprebrať späť. V prípade, že tovar spĺňa všetky kritéria na jeho vrátenie, Dodávateľ preberie tovar a vráti Objednávateľovi úhradu v plnej výške. Tovar je možné vrátiť jeho doručením na adresu sídla Dodávateľa alebo po dohode aj osobne v priestoroch Dodávateľa.

Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Záujemca sa môže prihlásiť prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájde na webovej stránke www.lipirea.sk, e-mailom alebo telefonicky. Po prijatí objednávky sú záujemcovi zaslané potvrdenie objednávky a pokyny k úhrade (v prípade neobdržania potvrdenia objednávky alebo podkladov k platbe, doporučujeme bezodkladne kontaktovať poskytovateľa). Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.lipirea.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky záujemca potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkanej služby na internetovej stránke www.lipirea.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky záujemcom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email záujemcu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť a ani ju vypovedať. V prípade objednávky prostredníctvom emailu vzniká zmluva až potvrdením objednávky zo strany poskytovateľa.

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a zákazník má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani záujemcu, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku.

Storno objednávky

Spotrebiteľ môže zrušiť objednávku do 24 hodín od podania objednávky avšak takéto storno musí byť preukázateľne doručené Dodávateľovi. Toto storno sa nevzťahuje na objednávky, ktorých začiatok plnenia je v nasledujúcich 5. kalendárnych dňoch.

Storno účasti

Každé zrušenie účasti alebo zmena dátumu rezervácie musí byť oznámená vopred písomne, alebo e-mailom. Zmena dátumu rezervácie alebo storno 7 a viac pracovných dní pred začiatkom školenia sú bezplatné.

V prípade zdravotných problémov, ktoré nedovoľujú Kupujúcemu účastniť sa na kurze, alebo ho dokončiť, má Kupujúci právo na vrátenie celej sumy, alebo jej alikvotnej časti. Pri nedokončení kurzu je absolvovaná hodina Kupujúcim hodnotená cenou 10€. Pri uplatnení vrátenia peňazí na základe zdravotných problémov, je Kupujúci povinný dodať lekársky overené potvrdenie zdravotného stavu.

Účastník si v prípade, že sa sám nemôže zúčastniť kurzu, môže nájsť za seba náhradu. Zmena mena účastníka školenia je bezplatná, avšak musí byť vopred preukázateľne oznámená Dodávateľovi.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané bez dane z pridanej hodnoty (DPH) - nie sme platcovia DPH. Spotrebiteľ má možnosť v dostatočnom predstihu zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Platobné podmienky

Cenu za kurz, prednášku a poradenstvo záujemca zaplatí prevádzkovateľovi:

bankovým prevodom na účet č. SK92 8330 0000 0025 0193 9613 (fio banka).

Po vytvorení a odoslaní objednávky bude záujemcovi zaslaná zálohová faktúra, ktorá musí byť uhradená a cena pripísaná na bankový účet poskytovateľa, najneskôr v deň jej splatnosti a zároveň najneskôr 7. deň pred začiatkom kurzu. V prípade prihlásenia sa 3 a menej dní pred konaním kurzu je potrebné zaplatiť poplatok ihneď. Iný termín, či spôsob úhrady, je možný iba po písomnej dohode. V opačnom prípade bude rezervácia miesta na kurze uvoľnená pre ďalších záujemcov. 

Po úhrade bude zaslaná pozvánka v elektronickej forme na e-mailovú adresu objednávateľa. V prípade oneskorenia úhrady fakturovanej sumy je spoločnosť oprávnená účtovať zákazníkovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z účtovanej sumy za deň oneskorenia.

Program kurzu

Program kurzov a prednášok  je vždy uvedený pri jednotlivých kurzoch a prednáškach. Vyhradzujeme si právo zmeniť obsahové osnovy a zameranie jednotlivého kurzu a prednášky.

Zmena konania kurzu

Spoločnosť si vyhradzuje právo presunúť konanie kurzu pri situácii, ktorú nemôže ovplyvniť (napr. vážna choroba lektora, poruchy dodávky elektrického prúdu, internet, a iné). O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť. Spoločnosť si taktiež vyhradzuje právo presunúť kurz na iný termín pri nedostatočnom počte prihlásených záujemcov. O zmene bezodkladne informuje spotrebiteľa, v prípade, že spotrebiteľ s touto zmenou nesúhlasí, má právo od zmluvy písomne odstúpiť.

Reklamácie

V prípade nespokojnosti zákazníka s kurzom, prednáškou či poradenstvom je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

Online kurz
V prípade nespokojnosti zákazníka s online kurzom, má právo zákazník do 14 dní od zakúpenia, na základe písomne doručenej reklamácie, od kurzu odstúpiť a získať tak plnú sumu za kurz naspäť.

Platba a nárok na kurz
Zaplatením sumy za kurz má klient právo účasti na kurze, či už prezenčnom alebo online kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

Reklamácie tovaru

Reklamácie sa vzťahujú na tovar a produkty s výrobnou ako aj materiálnou chybou, ktorá sa prejaví v záručnej lehote 24 mesiacov. Takouto chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené či znemožnené jeho využívanie alebo používanie.

Ak je príčinou takéhoto stavu opotrebenie tovaru, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie, zanedbanie základných pravidiel údržby Lipirea s.r.o. tento stav posúdi najneskôr do 30 dní od vzniku nároku na reklamáciu.
Záručná lehota začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.

Pri zakúpení tovaru, prikladáme faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad, vhodný na uplatnenie reklamácie, vrátení alebo výmene tovaru.
Záruka sa nevzťahuje na:

 • vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a jeho súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení
  z používania behom záručnej doby
 • opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby
 • mechanické poškodenie

Ako postupovať pri reklamácii

V prípade reklamácie, prosíme zákazníkov, aby nás kontaktovali mailom, telefonicky alebo vyplnením reklamačného formulára. Pri zaslaní reklamovaného tovaru je nutné doložiť doklad o zakúpení tovaru resp. faktúru (kópiu) a Záručný list (ak ho balenie obsahuje) a doručiť na adresu Dodávateľa.

Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Ak poskytovateľ nesplní zmluvu, pretože objednanú službu nemôže poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.


Odstúpenie od zmluvy pri nákupe produktov:

Pri nákupe cez internet má klient podľa zákona právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 dní od okamihu, keď tovar prevezme, či už priamo v priestoroch Dodávateľa, teda na odbernom mieste, alebo od prepravnej služby (Slovenská Pošta).

Pokiaľ si prajete od zmluvy odstúpiť a teda tovar vrátiť, prosíme vás aby ste nás vopred kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. Tovar tak následne môžete zaslať spolu s faktúrou na adresu, Lipirea s.r.o., Zátôňska 85, Malinovo, 90045.

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie tovaru Dodávateľovi znáša Objednávateľ (spotrebiteľ). Dovoľujeme si upozorniť spotrebiteľa, že tovar doručovaný formou dobierky nepreberáme. Cena tovaru a to i vrátane poštovného, vám potom bude zaslaná na účet. Ak odstupujete od zmluvy, žiadame vás o vyplnenie formuláru - Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, odoslať tovar nepoškodený, bez známok používania alebo opotrebenia spolu s pôvodným obalom ako i s kompletným príslušenstvom.

Ochrana osobných údajov

Klient dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. ktoré poskytol Poskytovateľovia to v rozsahu: meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, kontakty /telefón, email/ pre účely zaradenia do databázy pre zasielanie vybraných, teda zakúpených produktov zo stránky www.lipirea.sk. Poskytovateľ vyhlasuje že tieto údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú nikde zverejňované a sprístupňované - okrem krokov na daľšie spracovanie objednávky.

Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že sa riadi nariadením GDPR (General Data Protection Regulation) - nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR"). a platnou slovenskou legislatívou o ochrane osobných údajov - zo dňa 25.5.2018 novým zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 02/58272 172, 02/58272 104, fax č.: 02/ 58272 170

Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ a Spotrebiteľ súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.

Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.3.2021.